Darmowa dostawa od 599,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin sklepu internetowego 4Football.pl

REGULAMIN  sklepu internetowego www.4football.pl aktualny od dnia: 19 grudnia 2014r.

1. Niniejszy Regulamin [Regulamin], określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.4football.pl [eSklep], prowadzonym pod adresem internetowym: www.4football.pl , w szczególności prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Klientów.

2. Regulamin został sporządzony na podstawie: Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) [obowiązuje od 25 grudnia 2014r.] i Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie, w tym obejmując implementację Dyrektywy 2011/83/UE uchwalonej przez Unię Europejską 25 października 2011r. i zmiany w prawie od 25.12.2014r.

3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku przed ewentualnym zawarciem umowy sprzedaży. Egzemplarz do pobrania znajduje się na stronie internetowej: https://4football.iai-shop.com/data/include/cms/regulamin_sklepu_4football_pl.pdf

5. Korzystanie z oferty eSklepu w sposób czynny, np. poprzez złożenie zamówienia lub bierny, np. poprzez przeglądanie strony internetowej eSklepu oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie opcji na stronie internetowej podczas rejestracji lub składania zamówienia.

6. Sprzedającym jest przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP: Agata Skupień prowadząca działalność pod firmą 4FOOTBALL.PL Agata Skupień sklep internetowy, zs. Górka Wieruszowska 7F, 98-400 Górka Wieruszowska, powiat wieruszowski, woj. łódzkie, nadane nr REGON:100730801, NIP:9970058134.

7. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy codziennie za pośrednictwem: a) telefonu: 782991989 b) adresu poczty elektronicznej e-mail: kontakt@4football.pl c) systemu komunikatora Gadu-Gadu nr: 5228062 Aktualna lista sposobów kontaktu ze Sprzedającym jest dostępna na stronie internetowej: http://www.4football.pl/Kontakt-cabout-pol-3.html .

8. Domena internetowa: „4football.pl” i główna strona internetowa: 4football.pl wraz ze wszystkimi podstronami, pod którymi działa eSklep, są własnością: Sprzedającego, który prowadzi również bieżącą obsługę informatyczną i administracyjną eSklepu.

9. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących ze eSklepu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Sprzedającego – bezwarunkowo zabronione.

10. Sprzedający niniejszym udziela warunkowej, niewyłącznej, bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie ze zdjęć znajdujących się na stronie internetowej eSklepu, bez prawa do dokonywania zmian, modyfikacji albo przeróbek w zakresie naruszającym ich oryginalną treść i formy lub obniżającą jakość ich pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych częściach, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie. Warunkiem jest zachowanie logo „4football.pl” w formie i treści niezmienionej. Licencja daje prawo do udzielania sublicencji osobom trzecim.

11. Wszelkie logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, itp. użyte na stronie internetowej eSklepu są należą odpowiednio do ich właścicieli lub uprawnionych i są umieszczone za zgodą tych podmiotów lub w celu wyłącznie informacyjnym.

12. Oferta eSklepu przeznaczony jest dla osób fizycznych, które: ukończyły lat 18 lub które: ukończyły lat 13 i posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności oraz dla firm z Polski, Czech, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Niemiec, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii.

13. Klient, to podmiot wymieniony w pkt 12 powyżej, który dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług eSklepu.

14. System informatyczny eSklepu – system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.)

15. Konto Klienta, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym eSklepu opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Klienta korzystanie z eSklepu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. System umożliwia zmianę hasła w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu.

16. Oferta eSklepu, to towary wymienione i opisane w zakładkach na stronie internetowej eSklepu. Sprzedający stale dokłada należytej staranności, aby oferta eSklepu była opisana poprawnie, aktualnie i zgodnie ze stanem faktycznym. W razie wystąpienia sytuacji, w której elementy oferty nie będą czasowo dostępne, Sprzedający bezzwłocznie umieści odpowiednią adnotację na stronie internetowej eSklepu.

17. Produkt, to Towary i Usługi dodatkowe oferowane przez eSklep.

18. Umowa sprzedaży, to umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.) zawierana między Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Językiem umowy jest język polski.

19. Towar to ruchomość, której dotyczy Umowa sprzedaży.

20. Usługa dodatkowa, to usługa świadczona przez eSklep na rzecz Klienta poza stroną internetową:www.4football.pl w związku z charakterem sprzedawanych Produktów, np. wysyłka.

21. Zamówienie, to oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, które zmierza do zawarcia ważnej Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem eSklepu.

22. eSklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.).

23. Oferta eSklepu zawiera wyłącznie Towary nowe, oryginalnie zapakowane, oryginalnie wykonane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu na rynek Rzeczpospolitej Polskiej.

24. Klient może składać zamówienia: • Za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: http://www.4football.pl/signin.php?operation=onceorder po rejestracji w opcji „Zarejestruj się i zamów” lub bez rejestracji w opcji „Zamów bez rejestracji”. • Za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@4football.pl po podaniu danych do realizacji zamówienia i wysyłki. • Za pośrednictwem strony internetowej: www.4football.pl , umieszczając Towary w systemie „koszyka zakupowego”; zawartość „Koszyka” zakupowego jest trwale widoczna w górnej prawej części strony internetowej eSklepu, w opcji „Zarejestruj się i zamów” lub bez rejestracji w opcji „Zamów bez rejestracji”.

25. Zamówienia składane za pośrednictwem adresu e-mail lub za pośrednictwem strony internetowej Klient może składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

26. Klient podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.

27. Sprzedający uznaje Zamówienie za prawidłowe, jeżeli Klient poda wszystkie wymagane w formularzu zamówienia dane, w szczególności dane Klienta i adres dostawy oraz dane kontaktowe. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Sprzedający ma prawo do anulowania wadliwego Zamówienia.

28. Klient zaznaczając odpowiednią opcję przy składaniu Zamówienia wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktur VAT z załącznikami, faktur VAT korygujących z załącznikami i formularzy. Zgoda Klienta upoważnia Sprzedającego także do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U.2012 nr 0 poz.1528).

29. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie eSklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia, co jest konieczne do realizacji Zamówienia lub by otrzymywać informację handlową drogą elektroniczną lub dla celów marketingowych. Klientowi, który wyraził zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

30. Po złożeniu przez Klienta prawidłowego Zamówienia Sprzedający prześle do Klienta automatyczną wiadomość e-mail, celem potwierdzenia Zamówienia, a zawierającą szczegóły Zamówienia.

31. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub w święta, realizowane będą w kolejnym dniu roboczym. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców eSklepu. Klient jest informowany o stanie Zamówienia i może decydować o sposobie jego realizacji za pomocą opcji: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia.

32. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

33. Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu fiskalnego. Klient może wycofać złożone Zamówienie w całości do dnia jego wysłania przez Sprzedającego. Wprowadzanie zmian możliwe jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@4football.pl

34. eSklep okresowo prowadzi również sprzedaż promocyjną. Informacja o takiej sprzedaży jest każdorazowo widoczna na stronie internetowej eSklepu. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te towary, aż do wyczerpania się ich zapasów.

35. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany przez Klienta w formularzu. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o popełnionych błędach, które uniemożliwiają lub opóźnią wysyłkę, jeżeli będzie taka możliwość i konieczność.

36. Zamówienie jest dostarczane za pomocą: • Poczty Polskiej S.A. paczką lub e-przesyłką. • Polskiej Grupy Pocztowej S.A. paczkomatem InPost37. Sposoby i koszty wysyłki Sprzedający zamieszcza na stronie internetowej: http://www.4football.pl/Platnosci-i-dostawa-clinks-pol-8.html3

37. Czas dostawy Poczta Polska / PGP to około dwa dni robocze. Około 95% Zamówień realizowanych jest w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu złożenia Zamówienia lub zaksięgowania płatności za Zamówienie.

38. Ceny podane przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów wysyłki (patrz pkt 36 Regulaminu), ale obejmują podatki i opłaty dodatkowe.

39. Sprzedający wystawia za sprzedany Towar dokument fiskalny w postaci paragonu lub faktury VAT (po zaznaczeniu opcji w formularzu Zamówienia).

40. Sprzedający zapewnia możliwość płatności za Zamówienie: • przelewem na konto bankowe Sprzedającego: 50 1020 5558 1111 1779 1100 0097 • płatnościami online wskazanymi na stronie internetowej: http://www.4football.pl/Platnosci-i-dostawa-clinks-pol-8.html • płatnością przy odbiorze Zamówienia

41. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru sposobu płatności.

42. eSklep nie stosuje domyślnych odpłatnych opcji dodatkowych.

43. Sprzedający oświadcza, że stosuje najlepsze wg swojej wiedzy zabezpieczenia przesyłki.

44. Sprzedający zaleca, aby przed potwierdzeniem odbioru przesyłki od kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub jej zabezpieczenia noszą wyraźne ślady uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się bezzwłocznie ze Sprzedającym celem wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy kradzieży podczas transportu.

45. Na podstawie obowiązującego prawa polskiego Klient, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu Towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania ostatniego zamówionego Towaru). Prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

46. Nadto na podstawie obowiązującego prawa polskiego jeżeli Sprzedający i Klient nie umówili się inaczej, prawo do zwrotu nie obejmuje: • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia; • umów dotyczących zakupu nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, jeżeli konsument usunął z nabytych artykułów oryginalne opakowanie; • umów związanych ze świadczeniami, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (Zamówień indywidualnych); • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; • dostarczania prasy; • usług w zakresie gier hazardowych; • sprzedaży z licytacji; • dostarczania zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; • dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

47. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z Towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

48. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, Towar zwracany Klient powinien odesłać na własny koszt na adres Sprzedającego do przesyłki proszę dołączyć oświadczenie o odstąpieniu zamieszczone na stronie internetowej: https://4football.iai-shop.com/data/include/cms/returnform.pdf .

49. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zwrotu Sprzedający dokona sprawdzenia Produktu. Jeżeli spełnia ustawowe wymagania, zostanie wystawiona np. faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta drogą elektroniczną. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, eSklep dokona zwrotu zapłaty kwoty obejmującej wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta w związku z umową, niezależnie od podstawy ich zapłaty, na wskazane przez Klienta konto bankowe.

50. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

51. UWAGA: Sprzedający daje Klientowi dodatkowe prawo do bezterminowego, przekraczającego 14 dni kalendarzowych, zwrotu zakupionego w eSklepie Towarów. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy Towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Towar musi być zwracany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Zwracany Towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem fiskalnym (np. dla wystawienia faktury korygującej). eSklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Cena zostanie zwrócona w terminie 3 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

52. Klient ma prawo do skorzystania z opcji "darmowy zwrot towaru". Warunek, jaki należy spełnić to: nadanie paczkę przez stronę internetową www.szybkiezwroty.pl (należy wypełnić formularz zwrotu towaru, wydrukować list przewozowy oraz nadać paczkę w paczkomacie InPost lub oddziale InPost).

53. Klient ma prawo do skorzystania z opcji "darmowa wymiana towaru". Warunek jaki trzeba spełnić to: wysłać towar do siedziby Sprzedającego zgodnie z instrukcją podaną w pkt 54 Regulaminu. Wszystkie paczki z wymienionym towarem wysyłane są wyłącznie Pocztą Polską w usłudze E-Przesyłka lub jako list polecony priorytetowy.

54. Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących Produktów eSklepu korzystając z rękojmi za wady lub gwarancji. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży czy wymiany, naprawy, obniżenia ceny wadliwego Towaru lub zwrotu ceny są podstawowymi prawami Klienta otrzymującego Towar z wadą fizyczną lub prawną.

55. Czas na zgłoszenie wady Towaru wynosi dwa lata.

56. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Sprzedającego w postaci pisma, skanu lub zdjęcia pisma. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.

57. Sprzedający nie musi zwracać pełnej ceny zakupu lub obniżać ceny Towaru tylko, gdy dokona niezwłocznej wymiany, bądź jego naprawy.

58. Reklamację rozpatruje Sprzedający w terminie: 14 dni od dnia otrzymania Towaru wadliwego i jeśli w tym czasie Sprzedający nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, przyjmuje się, że reklamację uznał. Sprzedający informuje Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

59. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w art.556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

60. Sprzedający zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby strona internetowa i system sprzedaży eSklepu działały w sposób ciągły i bezawaryjnie.

61. Sprzedający nie odpowiada za niedostosowanie przez Klienta używanego systemu informatycznego do wymagań systemu informatycznego eSklepu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej.

62. Do poprawnego działania strony internetowej i systemu sprzedaży eSklepu Sprzedający zaleca: • Stosowanie jednej z przeglądarek internetowych: opera, firefox, google chrome, Internet Explorer. • Zastosowanie rozdzielczości ekranu monitora 1280 x 800 pikseli.

63. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub cennika w każdym czasie i dowolnym zakresie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianach na stronie internetowej albo podczas logowania na Konto Klienta i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.

64. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu lub cennika stosuje się zapisy wersji Regulaminu lub cennika obowiązujących w chwili złożenia poprawnego Zamówienia przez Klienta.

65. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Klienta lub w wiadomościach kierowanych do Sprzedającego, a także przekazywanie za jego pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Sprzedający niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.

66. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Klienta lub w wiadomościach kierowanych do Sprzedającego ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.

67. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie Klienta lub w wiadomościach kierowanych do Sprzedającego linków do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione powyżej.

68. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Sprzedającego lub za pośrednictwem eSklepu dotyczących i obejmujących Klientów w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

69. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Klientów i Sprzedającego.

70. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy: • Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz.271 z późn.zm.) - traci moc od 25 grudnia 2014r.• Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141 poz.1176 z późn.zm.) - traci moc od 25 grudnia 2014r.• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).• Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).• Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).• Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) - nie stosuje się jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50 złotych – obowiązuje od 25 grudnia 2014r.

71. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Sprzedającym a Klientami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów art.16-46 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).73. W sprawach uwag, komentarzy i sugestii dotyczących funkcjonowania eSklepu prosimy o kontakt poprzez e-mail: kontakt@4football.pl 74. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej eSklepu. 

Zaufane Opinie IdoSell
4.84 / 5.00 31 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-01-11
Świetna obsługa, potrzebowaliśmy dresy do klubu - szybko przedstawiono nam szeroką ofertę różnych marek - w ciągu tygodnia dresy były u nas.
2024-01-08
Wszystko w porządku.
pixel